โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง : การประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอและอภิปรายผลการวิเคราะห์แนวโน้มและการประเมินผลกระทบของการพัฒนาที่เป็นไปตามปกติ และการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565 อย่างเต็มรูปแบบ 2.เพื่อระบุลำดับความสำคัญของภาคส่วนที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัด 3.เพื่อกำหนดหลักการและมาตรการการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนา จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ในอนาคต 4.เพื่อกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามมาตรการการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดระยอง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนและภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ผู้เข้าร่วมจะได้รับทราบถึงผลการวิเคราะห์แนวโน้มและการประเมินผลกระทบของการพัฒนาที่เป็นไปตามปกติ
และการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565 อย่างเต็มรูปแบบ และจัดลำดับความสำคัญของภาคส่วนที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
จังหวัด มีการพัฒนาหลักการและมาตรการการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ในอนาคต  และมีการระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามมาตรการการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดระยอง