โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง : การประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและประเมินข้อมูลพื้นฐาน

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและประเมินข้อมูลพื้นฐาน โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาสําหรับทําการประเมินในขั้นตอน 2.เพื่อแบ่งปันข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในจังหวัดระยอง 3.เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อระบุจุดเน้นทางภูมิศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มชุมชน ภาคเอกชน และผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมจะได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ รวมทั้งข้อห่วงกังวลต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินในขั้นตอนต่อไป ได้แบ่งปันข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในจังหวัดระยอง และได้ลําดับความสําคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องให้ความสําคัญ