โครงการนําร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายใต้สัญญาร่วมกับศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (International Centre for Environmental Management: ICEM) โดยความร่วมมือกับสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งในการดําเนินงานโครงการนําร่อง SEA จะให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงกําหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 เรื่อง การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและประเมินข้อมูลพื้นฐาน
  • ครั้งที่ 2 เรื่อง การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลกระทบเพื่อการพัฒนาจังหวัดระยอง
  • ครั้งที่ 3 เรื่อง การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน
  • ครั้งที่ 4 เรื่อง บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์