แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์

สำหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)