การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 2/2566

เอกสารประกอบการประชุม

รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2566

PPT

ประกอบวาระการประชุม

PPT

นำเสนอของที่ปรึกษา

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1

รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1
(Progress Report)

รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1
(Progress Report)
ภาคผนวก

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุม

Topic: การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 2/2566
Time: Mar 27, 2023 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99609177463?pwd=bjB0K2o1cjFWNDBRSHBYcUgwWlBOUT09

Meeting ID: 996 0917 7463
Passcode: 97586

QR Code