การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA) สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณีอำเภอจะนะ

การแถลงข่าวแนวทางการจัดทำ SEA สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การแถลงข่าวแนวทางการจัดทำ SEA สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ