โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่ปรึกษา