โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

หน่วยงานเจ้าของแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่ปรึกษา