โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

หน่วยงานเจ้าของแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่ปรึกษา