เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 209 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานสศช. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา และบุคคลที่สนใจ ในการสัมมนาได้มีการนำเสนอ แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ 2564 และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการจัดทำแผน ด้วยกระบวนการ SEA

ผลจากการสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเดินหน้า SEA อย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง