เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี โดยมีนางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 202 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานสศช. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา และบุคคลที่สนใจ ในการสัมมนาได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำแผนโดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือของหน่วยงานต่าง ๆ การพัฒนาและการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม และวิธีการเทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน SEA พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อความท้าทายในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผลจากการสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเดินหน้า SEA อย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินทางเลือก การกำหนดมาตรการความยั่งยืน และวิธีการเทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน SEA โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำคัญจากการดำเนินงานที่ผ่านมา