เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี โดยมีนางนภัสชล ทองสมจิตร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 131 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานสศช. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา และบุคคลที่สนใจ ในการสัมมนาได้มีการนำเสนอ ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ 2564 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเข้าใจพื้นฐานของ SEA ในบริบทโลกและไทย และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความท้าทายในการจัดทำแผนโดยใช้ SEA จากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อความท้าทายในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผลจากการสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเดินหน้า SEA อย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความเข้าใจ และเห็นมุมมองการพัฒนาพื้นที่และโครงการในภาพใหญ่ ซึ่งมี SEA เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่นั้น ๆ จากการเข้าใจและมองเห็นผลกระทบจากการพัฒนาทั้งเชิงบวกและลบครบทุกมิติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ