เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 หัวข้อการพัฒนาทางเลือก เพื่อพิจารณาทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้นร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 61 คน ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในพื้นที่ ซึ่งในการประชุมได้มีการนำเสนอผลการทบทวนรายงานการกำหนดขอบเขต (โครงการติดตามฯ ระยะที่ ๑) ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น รวมทั้งชุดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Sets of Strategic Options) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อสามารถอำนวยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมได้อย่างทั่วถึง

สำหรับผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ถูกนำมาใช้ในการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน