สภาพัฒน์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. กับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของหน่วยงาน
วันนี้ (7 มีนาคม 2566) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของหน่วยงาน ภายใต้การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมราชา 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม
 
การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการประกาศใช้ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ที่มีต่อการนำกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ไปจัดทำแผนตามภารกิจของหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อน SEA เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามหลักการและขอบเขตของ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานเจ้าของแผนที่เกี่ยวข้องกับประเภทแผนที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกฯ เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น
 
การประชุมกลุ่มย่อยเป็นการระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนด้วย SEA ตาม (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ในเรื่องของการกำหนดรายชื่อของแผนที่พิจารณาจัดทำ SEA และผลกระทบของการประกาศใช้ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อการนำ SEA ไปใช้ในการจัดทำแผนตามภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยการระดมความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย และแต่ละกลุ่มย่อยมีวิทยากรประจำกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มประเภทแผนด้านคมนาคมและผังเมือง  โดย ดร.จุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 2 กลุ่มประเภทแผนด้านพลังงาน โดย ดร.อนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA กลุ่มที่ 3 กลุ่มประเภทแผนด้านทรัพยากรน้ำ โดย รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA กลุ่มที่ 4 กลุ่มประเภทแผนด้านเขตพัฒนาพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ และอุตสาหกรรม โดย ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และกลุ่มที่ 5 กลุ่มประเภทแผนด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย อาจารย์สินี ช่วงฉ่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม
 
ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จะนำไปใช้พิจารณาประกอบการออกประกาศกำหนดรายชื่อของแผนที่ต้องจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามประเภทแผนที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ภายหลังจาก (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ มีผลบังคับใช้ รวมทั้งจะนำไปพัฒนากลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป