เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565สภาพัฒน์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ณ ห้องประชุม ราชา 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 69 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานสายพื้นที่ของ สศช. รวมทั้ง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องจัดทำแผนและแผนงานเชิงพื้นที่ และที่ปรึกษาโครงการทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา

ในการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่เกี่ยวกับขั้นตอน SEA ในการจัดทำและสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง แนวทางในการนำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไปปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการจัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สศช. จะรวบรวมไปใช้ปรับปรุงร่างคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจน นำไปใช้ฝึกอบรมทางวิชาการด้านการนำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไปปฏิบัติ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ.ศ. …. ต่อไป