ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 

Email: sea@nesdc.go.th

ส่วนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์: 02 280 4085 ต่อ 1506
โทรสาร: 02 280 0892

Facebook: การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ – SEA

Line ID: @sea_nesdc