วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำโดยนางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ ที่ปรึกษานโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ สศช. พร้อมที่ปรึกษาโครงการบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) จัดประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่นำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการในปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพรพจน์ บุณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานธนารักษ์ โครงการชลประทาน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผนวกผลการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไปใช้กับการวางแผนพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการติดตามประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่มีการดำเนินการในปี 2562 โดย สศช. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปี 2563 นั้น มีการติดตามประเมินผลจำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของ สผ. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี – บางปะกง และโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งจะมีการเข้าพบและสัมภาษณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่อไป และคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2564