วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยเจ้าหน้าที่ สศช. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่ปรึกษาโครงการบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) จัดประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่นำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการในปี 2562 ณ อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน ร่วมให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุผลที่จัดทำ SEA และการนำไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA กระบวนการและวิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานในทางปฏิบัติ ทั้งที่เกิดจาก TOR แนวทาง การจัดทำ SEA กรรมการกำกับ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพื้นที่ ปัจจัยความล้มเหลว หรือความสำเร็จ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ และประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็น 1 ใน 5 โครงการที่มีการประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการในปี 2562 เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทำ SEA ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2563 ของ สศช. ในการดำเนินครั้งถัดไป สศช. จะประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง ในการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อรับทราบการผนวกผลการจัดทำ SEA ไปใช้กับการวางแผนพัฒนาของจังหวัด ต่อไป