วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการจัดทำ SEA ของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการจัดทำและขับเคลื่อนการจัดทำ SEA ของประเทศไทยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวิดีโอ (Video Conference) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บันลือเอมะรุจิ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการสร้างการยอมรับบทบาทของ SEA ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1เอกสารประกอบการนำเสนอเอกสารประกอบการนำเสนอ
2เอกสารประกอบการประชุม