วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการจัดทำ SEA ของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการจัดทำและขับเคลื่อนการจัดทำ SEA ของประเทศไทย โดยนายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ เป็นประธานการประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งฝ่ายเลขานุการทั้ง 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ำสะแกกรัง และลุ่มน้ำบางปะกง ร่วมให้ข้อมูลแก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการสร้างการยอมรับบทบาทของ SEA ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1เอกสารประกอบการนำเสนอดาวน์โหลด
2เอกสารสรุปผลการประชุมดาวน์โหลด