ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผ่านในรูปแบบ Facebook Live และวีดิทัศน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศช โดยวัตถุประสงค์การสัมมนาครั้งนี้เพื่อนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปี 2563 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูล SEA ผลการประเมินการจัดทํา SEA ในช่วงที่ผ่านมา การจัดทํา SEA ในพื้นที่นําร่อง (โครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ตลอดจนมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระสำคัญของโครงการดาวน์โหลด
2กำหนดการดาวน์โหลด
3เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลด