วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล SEA และการจัดการข้อมูล โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยที่ปรึกษาโครงการ (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ซึ่งการฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล SEA ในเว็ปไซต์ SEA ของ สศช. และเพื่อเสริมสร้างทักษะ เทคนิค วิธีการการนำเข้า-ออกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการฝึกอบรม มีนายสราวุฒิ เพ็งจันทร์ หัวหน้าทีมพัฒนาระบบสารสนเทศและกราฟิก เป็นวิทยากรกระบวนการ และมีเจ้าหน้าที่ สศช. จำนวน 18 คน เป็นผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง โดยเจ้าหน้าที่ ได้รับการฝึกการใช้และการบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล SEA และการบริหารจัดการข้อมูล ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่ สศช. มีทักษะในการบริหารจัดการระบบข้อมูล SEA และบริหารจัดการข้อมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระสำคัญโครงการดาวน์โหลด
2กำหนดการดาวน์โหลด
3เอกสารประกอบการอบรมดาวน์โหลด