วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล Website SEA สำหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลสำคัญและการออกแบบแบนเนอร์และไอคอนเบื้องต้น ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 โดยที่ปรึกษาโครงการ (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด) ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น ๓ สศช.ซึ่งการฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล SEA ในเว็บไซต์ SEA ของ สศช. และทักษะ เทคนิค วิธีการ การนำเข้า-ส่งออกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการในการออกแบบแบนเนอร์ (Banner) และไอคอน (Icon) ในระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มีนายสราวุฒิ เพ็งจันทร์ หัวหน้าทีมพัฒนาระบบสารสนเทศและกราฟิก เป็นวิทยากรกระบวนการ และมีเจ้าหน้าที่ สศช. จำนวน 12 ราย เป็นผู้เข้าร่วมอบรม โดยเจ้าหน้าที่ ได้รับการฝึกการบริหารจัดการข้อมูล Website SEA สำหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลสำคัญ และการใช้งานเครื่องมือในการสร้างแบนเนอร์และไอคอน โดยโปรแกรม Adobe illustrator  ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่ สศช. มีทักษะในการบริหารจัดการระบบข้อมูล SEA ต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ เจ้าหน้าที่มีทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล Website SEA และออกแบบแบนเนอร์และไอคอน ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator เบื้องต้น

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระโครงการดาวน์โหลด
2กำหนดการดาวน์โหลด
3เอกสารประกอบการอบรมดาวน์โหลด