วันอังคารที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 โดยมีนายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าวการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของ SEA ตามแนวทาง SEA ฉบับปี 2563 อย่างถูกต้อง เข้าใจความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA พัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำ SEA โดยเฉพาะการใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดทำแผนหรือแผนงานกับการจัดทำ SEA การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล และกำกับการศึกษา SEA เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทำ SEA ที่ดี มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 55 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานของ สศช. รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำแผนและแผนงาน SEA ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ถึงแนวทางในการนำ SEA ไปปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เรียนรู้การจัดทำ SEA ตลอดทั้งกระบวนการและสามารถประยุกต์ใช้ SEA กับแผนและแผนงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มและเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case study) การจัดทำแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 การจัดทำแผนในเชิงพื้นที่ แผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และกลุ่มที่ 2 การจัดทำแผนในรายสาขา แผนโลจิสติกส์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น แสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) และการใช้บัตรคำ เป็นต้น ในวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอกระบวนการจัดทำ SEA บูรณาการกับแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารจาก สศช. และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระสำคัญของโครงการhttps://drive.google.com/drive/folders/1rNJgTUsUsW5PrSgWBWEHbkF46iRX5jNr
2กำหนดการhttps://drive.google.com/drive/folders/1srKMpop1PnTaqh-8JWyCx1PrVgMniGgH
3เอกสารประกอบการนำเสนอhttps://drive.google.com/drive/folders/11MAOwkNbJtXa5wN7AgEhYCUt4IBBxnQi
4เอกสารประกอบการอบรมhttps://drive.google.com/drive/folders/1j8wGIykqYIodxPAhsMn1YjJllN2h2j7u
5เอกสารสรุปผลการประชุมhttps://drive.google.com/drive/folders/1mMMxiB_b2bDzfXpiYTwuSY3hOmw6T7xZ