วันจันทร์ที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับสูง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าวการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA และการขับเคลื่อน SEA ที่ผ่านมาทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจและนำทางการนำSEA ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ พัฒนาและปรับปรุงแผน และแผนงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 14 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำแผนและแผนงาน SEA ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐมีมุมมองแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เข้าใจหลักการและแนวทางในการใช้ SEA ก่อให้เกิดการบูรณาการกับการจัดทำแผนหรือแผนงาน เพื่อกำหนดทิศทางและการสร้างความเข?มแข็ง และความมั่นใจให้หน่วยงาน เกิดผลกระทบในทางปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ SEA ต่อไป เป็นต้น ในวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน ประกอบด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระสำคัญของโครงการดาวน์โหลด
2กำหนดการดาวน์โหลด
3เอกสารประกอบการนำเสนอ
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาดาวน์โหลด
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ดาวน์โหลด
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ธงชัย พรรณสวัสดิ์ดาวน์โหลด
Dr. Jeremy Carew-Reidดาวน์โหลด
Prof. Maria Rosario Partidarioดาวน์โหลด
4เอกสารสรุปผลการอบรมดาวน์โหลด