วันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 โดยมีนายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าวการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของ SEA ตามแนวทาง SEA ฉบับปี 2563 อย่างถูกต้อง เข้าใจความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA พัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำ SEA โดยเฉพาะการใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดทำแผนหรือแผนงานกับการจัดทำ SEA การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล และกำกับการศึกษา SEA เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทำ SEA ที่ดี มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 42 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานของ สศช. รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำแผนและแผนงาน SEA ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ถึงแนวทางในการนำ SEA ไปปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เรียนรู้การจัดทำ SEA ตลอดทั้งกระบวนการและสามารถประยุกต์ใช้ SEA กับแผนและแผนงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มและเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case study) การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำชี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น แสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) และการใช้บัตรคำ เป็นต้น ในวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอกระบวนการจัดทำ SEA บูรณาการกับการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำชี โดยมีคณะผู้บริหารจาก สศช. และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระสำคัญของโครงการhttps://drive.google.com/drive/folders/10sGUJu-8w0UWPRzjpAR6IlOZkU6UEXhm
2กำหนดการhttps://drive.google.com/drive/folders/1JkhRpGiWjX_jTdqpEWhtr0kgtTXXdPi2
3เอกสารประกอบการนำเสนอhttps://drive.google.com/drive/folders/1G282L7aizXADM5pDJeAQWjGSpPK-JyJ1
4เอกสารสรุปผลการประชุมhttps://drive.google.com/drive/folders/1t1H02h_Tg34CfLTOmdv6bravFceByCLy