วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ระยะที่ 1) ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มพ์ แทร็ค จังหวัดสระแก้ว ซึ่งโครงการติดตามและประเมินผลฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (SEZ) ในระยะที่ผ่านมา และนำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนา SEZ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะต่อไป การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และสถาบันการศึกษา ในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป โดยคำนึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับ และ ดร. วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสาระการประชุม ในช่วงแรกเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ (1) การนำเสนอ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร. วิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ (2) การบรรยาย เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดย คุณภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว และ (3) การบรรยาย เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดย ผศ.ดร. เรวดี โรจนกนันท์ และ คุณจักรกริช ธรรมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA หลังจากนั้นเป็นช่วงสำคัญของการประชุม คือ เปิดให้มีการระดมความคิดเห็น พร้อมนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยใน 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เรื่อง โอกาส ความท้าทาย ปัญหา อุปสรรค และความกังวล ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และ ช่วงที่ 2 เรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์ของ SEZ และการระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แบ่งการระดมความคิดเห็นออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มภาครัฐ 1 (2) กลุ่มภาครัฐ 2  (3) กลุ่มภาคประชาสังคม ประชาชนและเอกชน และ (4) กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้น มีการอภิปรายผลการประชุมในช่วงท้าย โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย (1) คุณธีรพล ศรีโมรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว(2) คุณสุเทพ ตั้งเทียนทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และ (3) คุณศรีวรรณ อนันตผล สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.วิเทศ ศรีเนตร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ทั้งนี้ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด และแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร เพื่อนำมาประกอบในกระบวนการ SEA และนำเสนอความก้าวหน้าให้กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะ ๆ โดยครั้งที่ 2 กำหนดไว้ในเดือนมกราคม 2564