วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อการขับเคลื่อน SEA ของไทยในช่วงที่ผ่านมาและระยะต่อไป โดยมีนายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา สาระการสัมมนาประกอบด้วย (1) การนำเสนอผลการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา การจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. … รวมถึงกลไกและแนวทางการขับเคลื่อน SEA ในระยะต่อไปโดย นางสาวพรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ และนายวิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ที่ปรึกษาโครงการ(2) การบรรยาย เรื่อง International Strategic Environmental Development for Planning โดย Dr.Jeremy Carew-Reid, Director of International Centre for Environmental Management ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEAที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในระดับสากล ได้อธิบายถึงบทเรียนและประสบการณ์ในการจัดทำ SEA ในประเทศต่าง ๆ (3) การเสวนา เรื่อง SEA: ความหวังใหม่ของการจัดทำแผน โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร และนางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) รศ.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA โครงการ SEA และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (มหาวิทยาลัยนเรศวร) นายศุภกิจ นันทะวรการ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ (มูลนิธินโยบายสุขภาวะ) และนายไชยยศ บุญญากิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ ผู้เสวนาได้อภิปรายถึงประเด็นที่สำคัญๆ เช่น ความยากของการดำเนินการ SEA การนำ SEA ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน SDGs กระบวนการจัดทำ SEA กับนโยบายสาธารณะ และการนำผลทางเลือกของ SEA ไปสู่การใช้เพื่อวางแผนพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีไปปรับปรุงการจัดทำแนวทาง SEA ฉบับปี 2563 ให้สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องต่อไป

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระสำคัญของโครงการดาวน์โหลด
2กำหนดการดาวน์โหลด
3เอกสารประกอบการนำเสนอ
ดร.พรวิภา คลังสินดาวน์โหลด
ดร.วิเทศ ศรีเนตรดาวน์โหลด
Dr. Jeremy Carew-Reidดาวน์โหลด
รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญดาวน์โหลด
4เอกสารสรุปผลการประชุมดาวน์โหลด