วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ พร้อมทั้ง นางพัชรวีร์ สุวรรณนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 2 ในฐานะผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และราชบุรี และได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมสำหรับโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Strategic environmental assessment หรือ SEA เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดำเนินงานศึกษาของโครงการ รวมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางสาวนันทวัน  สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ณ หอประชุมพิพัฒนมงคล อบจ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ที่ประชุมได้แบ่งการหารือเป็นกลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันชี้ปัญหาด้านน้ำ รวมถึงเสนอศักยภาพที่โดดเด่นของพื้นที่ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ทางเลือกการพัฒนาต่อไป