วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง โดยมีผู้บริหาร สทนช. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณารายงานการเริ่มงาน โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และเพื่อทบทวนวิเคราะห์การดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาโครงการที่ผ่านมาเพื่อประกอบการจัดทำ แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมประเมินผลการดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน้ำปี พ.ศ. 2565-257