วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น พร้อมด้วย ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสรุปสาระสำคัญในการจัดทำโครงการศึกษาฯ และพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception report) ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ