ในวันที่ 14 – วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) มีผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 57 ราย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ และ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลประเด็นการกำหนดยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด ผลการประเมินข้อมูลฐาน ทางเลือกและตัวชี้วัดการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด รวมถึงผลการประเมินข้อมูลฐาน (2) เพื่อรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะต่อผลการจัดทำ (ร่าง) รายงานการกำหนดขอบเขต โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 7 กลุ่ม แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะของโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันให้ความเห็นในแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 : เกษตรแปรรูป (หน่วยงานราชการ) กลุ่มที่ 2 : เกษตรแปรรูป (ภาคประชาชน) กลุ่มที่ 3 : การจัดการขยะและกฎหมายผังเมือง กลุ่มที่ 4 : การพัฒนาการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 5 : การพัฒนาทักษะแรงงาน กลุ่มที่ 6 : สิทธิประโยชน์การลงทุน กลุ่มที่ 7 : ตัวแทนกลุ่มที่ 1-6 (สรุปผลภาพรวมหลังจากรับฟังความคิดเห็น) โดยผลผลิตที่สำคัญที่คาดหวังจากการดำเนินการครั้งนี้ (1) ผลการติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสระแก้ว เพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการ นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใช้ในการวางแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป (2) การประเมินข้อมูลฐาน เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่จะนำไปใช้ประกอบการพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น ซึ่งเป็นการระบุความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาของแผนเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการมีส่วนร่วม และพัฒนาทางเลือกในขั้นตอนต่อไป (3) แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร ที่กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการแต่ละขั้นตอนของ SEA เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย (4) รายงานการกำหนดขอบเขต ซึ่งรวมผลของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด และทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น ซึ่งจะนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินการ SEA ในขั้นตอนถัดไป

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระโครงการดาวน์โหลด
2กำหนดดการดาวน์โหลด
3เอกสารประกอบการนำเสนอดาวน์โหลด
4เอกสารสรุปผลการอบรมดาวน์โหลด