วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานของ สศช. และหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ในรายสาขาและเชิงพื้นที่ ที่กำหนดให้มีการจัดทำ SEA ที่ผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 เข้าร่วมประชุมจำนวน 36 ราย โดยมีนางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ในปี 2562 เพื่อนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร และกระบวนการ วิธีการและขั้นตอน ในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ที่เหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA  โดยเนื้อหาการประชุม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการนำ SEA ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์การทำจัด SEA ทั้งในรายสาขาและเชิงพื้นที่ อาทิ โครงการ SEA โรงไฟฟ้าภาคใต้ โครงการ SEA 5 ลุ่มน้ำ และโครงการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 2) ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกระดับในภาคประชาชน หน่วยงานเจ้าของแผน และบริษัทที่ปรึกษา กระบวนการมีส่วนร่วม กลไกการขับเคลื่อน การบังคับใช้กฎหมาย และข้อเสนอการจัดทำ SEA ในปี 2563 ซึ่ง สศช.จะนำประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากที่ประชุมมาประเมินและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของการจัดทำหลักสูตร SEA ที่ผ่านมา และจะนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ในปี 2563 ต่อไป

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระสำคัญของโครงการhttps://drive.google.com/drive/folders/1xZAV2CMkbcGLlvYK1IgsVAll2t-AnJr6
2กำหนดการhttps://drive.google.com/drive/folders/1EprHk5wUGqWhPALeLVbVWbRN9Xluc_7q
3เอกสารประกอบการนำเสนอhttps://drive.google.com/drive/folders/16dH0ZSxH3NLmgHRIPHCRs5pnWOWh67AB