การประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เชิงประยุกต์ สำหรับแผนจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่  21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม บี โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร