ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ลำดับที่ เอกสารไฟล์แนบ
1เอกสารประกอบการนำเสนอ
09.20 น. อ.อรันย์ ผลการดำเนินงานโครงการติดตามดาวน์โหลด
09.40 น. อ.วันเพ็ญ ทบทวนรายงานกำหนดขอบเขต โครดาวน์โหลด
10.10 น. อ.สินี ชี้แจงกลุ่มย่อยฯ+แนะนำวิทยากรดาวน์โหลด
2แนวทาง SEA ฉบับปรับปรุง (2564)ดาวน์โหลด
3รายงานการกำหนดขอบเขตดาวน์โหลด
4สาระสำคัญดาวน์โหลด
5เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลด
6กำหนดการดาวน์โหลด
7แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมดาวน์โหลด