วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 มีผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 83 ราย โดยนายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดจัดการประชุมดังกล่าว การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อสาระสำคัญของ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะรัฐมนตรี และ (2) รับฟังและรวบรวมผลกระทบต่อภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. สาระการประชุม ในช่วงเช้า ประกอบด้วย (1) การอภิปราย เรื่อง SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ “ผมคิดอย่างไรกับ SEA ไทย” บรรยายโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (2) การขับเคลื่อน SEA ของไทย บรรยายโดยนางสาวพรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ และ (3) เจตนารมณ์และเหตุผล ขอบเขตการบังคับใช้ และกลไกและองค์กรสนับสนุน ของ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. (ธันวาคม พ.ศ. 2563) บรรยายโดยนายวิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ที่ปรึกษาโครงการ และการถาม-ตอบ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว โดยในช่วงบ่าย เป็นการระดมความเห็นของ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ประกอบด้วย (1) ความเหมาะสมของเจตนารมณ์และเหตุผล (2) ขอบเขตและหลักเกณฑ์การบังคับใช้ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และ (3) กลไกและองค์กรที่จะช่วยสนับสนุน และช่วงสุดท้ายของการประชุม เป็นการการรับฟังและรวบรวมความคาดหวังและผลที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวในการประชุม ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ สศช. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกลไกของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการใช้ในการจัดทำแผนและแผนงานต่อไป

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระสำคัญของโครงการดาวน์โหลด
2กำหนดการดาวน์โหลด
3เอกสารประกอบการนำเสนอ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ดาวน์โหลด
ดร. พรวิภา คลังสินดาวน์โหลด
ดร.วิเทศ ศรีเนตรดาวน์โหลด
4เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลด
5เอกสารสรุปผลการประชุมดาวน์โหลด