วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง ต่อเนื้อหา กระบวนการ วิธีการและขั้นตอน ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นเรื่องการจัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) สำหรับงาน SEA ความเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอน SEA กับกระบวนการวางแผนและแผนงาน กระบวนการมีส่วนร่วม การกำกับงาน และการติดตามประเมินผล ที่เหมาะสม รวมทั้ง วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ของ SEA เพื่อให้สามารถเลือกใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลาย ถูกต้อง และเหมาะสม ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรการอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ทั้งในผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ทั้งนี้ได้นำประเด็นข้อคิดเห็นจากการประชุมฯ ดังกล่าวไปปรับใช้ในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA โดยได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA และ (2) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อน SEA ที่ผ่านมา ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงได้พิจารณาออกแบบเนื้อหาหลักสูตรในการอบรมแต่ละหัวข้อให้กลุ่มเป้าหมายในการอบรมทั้ง ผู้ที่เคยเข้าอบรม และผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรม SEA ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA ที่แตกต่างกันสามารถเข้าใจได้ ชัดเจน และมีการยกตัวอย่างประกอบ อีกทั้ง ที่ปรึกษา ได้ออกแบบกรณีศึกษา ให้มีลักษณะเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ เพิ่มบริบทแวดล้อม (Circumstance) และปัญหาของกรณีศึกษา สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่าย

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1สาระสำคัญของโครงการ
2กำหนดการ
3เอกสารประกอบการนำเสนอ