การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1

ภายใต้การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่  6 มกราคม  2566 เวลา 08.30 – 16.30
กรุงเทพมหานคร